Fritidshem

Barnen på I Ur och Skur Mullekojans skola erbjuds heldagsomsorg från förskoleklass till årskurs 3. De allra flesta barnen är inskrivna på fritids som är öppet mellan 7.30- 17:30 måndag till torsdag, och mellan 7.30 – 17:00 på fredagar. Eftersom både lokaler och personal är samma som under skoldagen är det lätt för barnen att känna sig trygga. Dessutom bidrar det till att personalen får en mer nyanserad bild av barnen.

En stor del av fritidsverksamheten bedrivs utomhus, där barnen mestadels i fri lek får möjlighet att utveckla sin kreativitet och sociala kompetens. Vi vill genom att erbjuda olika aktiviteter utomhus och inomhus locka till kreativ och rolig lek. Barnen får vara med och utforma olika leklådor som vi tar med dit vi går, som t.ex. hästlådan med ryktborstar rep m.m.

Under höstterminerna jobbar vi med faddergrupper. Faddergrupperna består av 3-4 barn i olika åldrar. Gruppen får en slumpvist vald aktivitet som de gör under ca en halvtimme. Detta gör att barnen ges tillfälle att pröva på nya saker där de tränas i olika färdigheter som turtagning m.m. Det bidrar också till att man får nya kompisar.

Mellanmål serveras klockan 14:30 där vi är.

Fritids har även öppet under loven men vecka 28-31 är det semesterstängt